Професиите на хората, които се грижат за нашето здраве

Детската градина е първата стъпка във формирането на основни знания у децата за професиите. Именно в детската градина децата се запознават с разнообразието и богатия избор на професии. Ние вярваме, че запознаването на децата в предучилищна възраст с различните професии ще разшири общото им съзнание за околния свят и кръгозора им и ще формира у тях елементарен опит и познания за професиите на хората и по този начин ще се насърчи ранното кариерно ориентиране.

Ролевите игри помагат да се осъзнае социалната значимост на професиите и труда на хората. Днес децата от група „Дъга“ се запознаха с професиите на детския лекар, медицинската сестра и аптекаря. Използвайки личния си опит и знанията, придобити в хода на образователните и съвместни дейности, децата имитираха сюжети на различни ситуации, модели на професионално и междуличностно поведение. Децата с желание поемаха водещата роля, правилно изпълняваха ролевите действия и самостоятелно избираха оборудване и игрови атрибути.